به امید اینکه شاید هم مسئولان و هم خانواده ها بهتر به وظایف خود بیندیشند و قدمی بردارند